Warunki napraw realizowanych przez Hydrogutex

Ogólne warunki napraw realizowanych przez firmę HYDROGUTEX

I. Weryfikacja:

1. Zleceniodawca, tj. firma lub osoba fizyczna, która dostarczyła wyrób(sprzęt) do siedziby Hydrogutex (zgodnie z protokołem przyjęcia do weryfikacji usterki/naprawy), zleca weryfikację stanu technicznego przekazanego wyrobu(sprzętu).
2. Koszt weryfikacji liczony jest w roboczogodzinach. Koszt roboczogodziny:200,00 zł netto.
3. Po przeprowadzeniu zamówionej weryfikacji Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz możliwościach i cenie ich naprawy. Zostanie przedstawiona oferta na naprawę zweryfikowanego wyrobu.
4.W przypadku braku zgody na naprawę Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty za weryfikację usterki.

II. Naprawa:

1. Zleceniodawca powołując się na ofertę może zlecić w odrębnym zamówieniu naprawę wyrobu(sprzętu) na piśmie, poprzez e-mail lub telefonicznie.
2. Jeżeli Zleceniodawca nie zleci naprawy w terminie 14 dni od wystawienia oferty, wniesie opłatę Zleceniobiorcy za przeprowadzenie weryfikacji zgodnie z punktem I/2.

III. Płatności:

1. W przypadku zamówienia weryfikacji lub naprawy wyrobu (sprzętu), Zleceniodawca zapłaci wynagrodzenie w wysokości wskazanej w ofercie przez Zleceniobiorcę.
2. Zleceniodawca nie zapłaci odrębnego wynagrodzenia za weryfikację w przypadku zlecenia dokonania naprawy w terminie ważności oferty.
3. Wysokość wynagrodzenia może ulec zmianie wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych (tu chodzi o przyczyny niezależne od Hydrogutex lub niemożliwe do sprawdzenia w chwili weryfikacji, z winy zleceniodawcy, a powodujące zwiększenie kosztów – naprawy/weryfikacji) w chwili oszacowania oraz pod warunkiem uprzedniego poinformowania Zleceniodawcy o tej zmianie.

IV. Nieodebranie w terminie:

1. Zleceniodawca akceptuje, że w przypadku nieodebrania produktu w wyznaczonym terminie przez zleceniobiorcę, Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do przechowywania danego wyrobu.
2. W razie nieodebrania wyrobu(sprzętu) w terminie 30 dni od wystawienia faktury lub protokołu przyjęcia naprawionego wyrobu(sprzętu) , Zleceniobiorca będzie naliczał czynsz za składowanie wyrobu(sprzętu) zgodnie ze stawką 20,00 zł netto/doba/urządzenie.
3. Nieodebranie wyrobu(sprzętu) w ciągu trzech miesięcy od przyjęcia do weryfikacji bądź naprawy, zgodnie z art. 180 k.c. , w związku z art.60 k.c. Zleceniobiorca potraktuje jako wolę wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem wyrobu(sprzętu) za porzucony, tym samym Zleceniodawca wyraża zgodę na utylizację tego wyrobu przez Hydrogutex.
4. Nieodebranie wyrobu nie zwalnia Zleceniodawcy od obowiązku uiszczenia opłaty w kwocie ceny weryfikacji lub naprawy.

V. Odbiór:

1. Odbiór wyrobu nie może być uzależniony od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków poza zapłatą wynagrodzenia.